Domů ZDRAVÍ ANTIVIRUS Problémy s podomním prodejem a jeho regulace

Problémy s podomním prodejem a jeho regulace

5

V naší poradně se často setkáváme s dotazy a
stížnostmi spotřebitelů, které se týkají právě podomního prodeje. V tomto
článku se proto zaměříme na tuto problematiku, včetně nejčastějších případů.

Zakazování podomního prodeje je svěřeno obcím, které tak
mohou učinit pomocí nařízení, která vydávají. Tato pravomoc je obcím udělena v
§ 18 odst. 4 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon. Zákaz či povolení
podomního prodeje se bude lišit obec od obce. Na příklad město Brno podomní
prodej zakázalo svým nařízením č. 1/2002, které je též známé jako Tržní řád.
V článku 3 odst. 4 je jasně stanoveno, že je podomní prodej zakázán.

Co se stane při porušení tohoto zákazu?

Samotný tržní řád v článku 10 pouze zmiňuje, že se porušení povinností postihuje podle zvláštních předpisů. Jedním z těchto předpisů je zákon
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, který v § 4 odst. 1 stanoví, že se v takovém případě jedná o přestupek. Zároveň je také v odst. 3 stanoveno, že za takovýto přestupek je možné uložit pokutu do 100 000 Kč. Je důležité zmínit, že zákaz podomního prodeje se nevztahuje pouze na prodej zboží, ale také služeb.

I přesto, že je v mnoha obcích takovýto zákaz stanoven
to neznamená, že se tohoto přestupku prodejci nedopouští. Setkáváme se také
s případy, kdy se prodejci pokusí spotřebitele předem kontaktovat např.
telefonicky a sjednat si schůzku. Pokud totiž spotřebitel s touto schůzkou
souhlasí, nejedná se již o pokutovatelný podomní prodej, jelikož byli „pozváni“.
Obvyklé jsou i případy, kdy se v telefonátu prodejce představí jménem jiné
společnosti.

V případech, kdy je spotřebitel předem kontaktován,
proto doporučujeme kontaktovat společnost, za kterou se telefonující představil
a ujistit se, že se skutečně jedná o zaměstnance této společnosti. Obecně ovšem
doporučujeme podomní prodejce k sobě nezvat, neotevírat jim dveře a
nepouštět je dále, jelikož jsou smlouvy uzavřené tímto způsobem zpravidla
nevýhodné, i když Vás bude prodejce přesvědčovat o opaku. V některých
případech je navíc účelem těchto smluv obcházení některých práv na ochranu
spotřebitele.

Co dělat v případě, že s podomním prodejcem smlouvu uzavřete?

Nejprve je nutné zmínit, že zákaz podomního prodeje nemá vliv
na platnost smlouvy. Když smlouvu tímto způsobem uzavřete, je platná, i kdyby
byl prodejce pokutován za porušení zákazu podomního prodeje. To ovšem
neznamená, že by s takovouto smlouvou nešlo nic udělat. Spotřebitel je
totiž v případech smluv uzavíraných mimo obchodní prostory chráněn § 1829
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení má spotřebitel
v tomto případě právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od jejího
uzavření. V některých případech, jako je např. uzavření smlouvy
s dodavatelem energií, je spotřebitel chráněn i po dobu delší.
V případě, že se spotřebitel rozhodne takovýmto způsobem od smlouvy
odstoupit, doporučujeme tak učinit doporučeným dopisem zaslaným na sídlo
společnosti, se kterou smlouvu uzavřel. Vzor takovéhoto dopisu můžete nalézt na
našich internetových stránkách pod odkazem https://www.asociace-sos.cz/vzory-dopisu/.

Jakub Naiman
Odborný právní poradce SOS – Asociace, z.s.